უსაფრთხოების სისტემები

ვიდეოანალიტიკა

სრულიად ახალი შესაძლებლობები ინტელექტუალური მოდულების ბაზაზე, სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის და ვიდეოსისტემების მეშვეობით შეგიძლიათ:

►სახის კონტურებით ადამიანის ამოცნობა და მონაცემთა ბაზაში მათი რეგისტრაცია

►ავტომანქანების სახელმწიფო ნომრების ამოცნობა და ფიქსაცია

►დაშვების სისტემაში ინტეგრაცია

►მიიღოთ სტატისტიკური მონაცემები დროის გარკვეულ პერიოდში ობიექტზე შესული და გამოსული, იქ მყოფი ადამიანების  რაოდენობის შესახებ.

►განსაზღვროთ მაქსიმალური და მინიმალური მომხმარებლების რაოდენობრივი მაჩვენებლები პერიოდების მიხედვით და შესაბამისად დაგეგმოთ სამუშაო რეჟიმი, პიკურ პერიოდში დაამატოთ პერსონალი, დაგეგმოთ აქციების დრო და ა.შ

►განსაზღვროთ სავაჭრო ობიექზე ან სხვა ობიექტზე მომხმარებლის გადაადგილების ტრაექტორია, ობიექტზე დაყოვნების პერიოდი და ამის შესაბამისად განალაგოთ პროდუქცია

►მოსალოდნელი რიგების პროგნოზირება შემოსული და გასული მომხმარებლების ანალიზის საფუძველზე

►უმეთვალყუროდ დატოვებული ნივთების აღმოჩენა

►ხანძრის და ბოლის აღმოჩენა

►არასწორი პარკირების კონტროლი

►პერიმეტრის დაცვა არასანქცირებული შეღწევისგან

►განსაზღვროთ ობიექტზე აკრძალული ზონები და აღნიშნულ სექტორში მოძრაობის დაფიქსირების შემთხვევაში მიიღოთ შეტყობინება და ჩაირთოს საგანგაშო ვიდეომონიტორი

კომპანია ტექნო პოინტი ვიდეოანალიტიკის ისტემებში უახლეს მიდგომებსა და ინტეგრირებულ გადაწყვეტებს გთავაზობთ, საქმისა და დოკუმენტაციის წარმოება სრულდება  ISO 9001: 2008 ხარისხის მენეჯმენტის სტანდარტის შესაბამისად.